Adatkezelési Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ a www.mozaikhub.hu webhelyen végzett, személyes adatnak minősülő adatok gyűjtéséről és kezeléséről

 Bevezetés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a JDC Magyarország Alapítvány tevékenysége és szolgáltatásai iránt érdeklődő, azt igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személyek (a továbbiakban együtt: „Érintettek”) – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – tájékoztatást kapjanak a weboldalon gyűjtött, személyes adatnak minősülő adataik kezeléséről, az adatkezelés célja(i)ról, jogalapja(i)ról, az adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről, az adatkezelésre vonatkozó alapvető információkról.

A Tájékoztató célja továbbá, hogy az Érintettek:

 • megismerhessék az őket érintő adatkezeléshez kapcsolódó jogaikat,
 • tájékoztatást kapjanak arról, hogy személyes adataik kezelését érintő kéréseikkel, kérdéseikkel kihez és milyen módon fordulhatnak, a kért információt kitől és mennyi időn belül kaphatják meg,
 • amennyiben megítélésük szerint az adatkezeléssel összefüggésben őket jogsérelem érte, így például az adatkezeléssel kapcsolatosan nem kaptak kellő tájékoztatást vagy nem értenek egyet az abban foglaltakkal, vagy nem tartják jogszerűnek személyes adataik kezelését, ez esetben kihez fordulhatnak panaszukkal, illetve mely szervtől kérhetnek jogvédelmet.

Törekszünk arra, hogy jelen Tájékoztatóban közérthető és áttekinthető formában foglaljuk össze a fentiek ismertetését annak érdekében, hogy az Érintettek fel tudják mérni, hogy az általunk üzemeltetett webhely meglátogatása, a velünk történő kapcsolatfelvétel során személyes adatnak minősülő adataik rögzítése, tárolása és az azokon végzett egyéb adatkezelési műveletek milyen hatással járhatnak információs önrendelkezési jogukra és magánszférájukra.

1.     Adatkezelő és jelen webhely azonosítása

1.1.  Adatkezelő:

JDC Magyarország Alapítvány
Nyilvántartási száma: 01-01-0012517
Adószáma: 18942408-2-42
Székhelye: 1075 Budapest, Síp u. 12.
Webhely: https://jdchungary.hu/
E-mail: info@jdchungary.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Data Protection Office Kft.
e-mail: contact@dataprotectionoffice.hu

1.2.  Webhely:

https://www.mozaikhub.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldal és aloldalak

2.     Adatkezelést meghatározó alapvető rendelkezések

2.1.

Az 1.2. alpontban meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető, fent meghatározott Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja, egyetlen tevékenységi helye Magyarországon található. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó.

2.2.

Jelen tájékoztató hatálya a webhely felületének használatára, ott elérhetővé tett elektronikus tartalmak megtekintése, szolgáltatás igénybevétele során végrehajtott személyes adatkezelésnek minősülő adatkezelésekre vonatkozik.

2.3.

Jelen tájékoztató értelmében:

 • Felhasználó: a webhelyet böngésző természetes személyek függetlenül attól, hogy a webhely mely oldalait, vagy aloldalait látogatják
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett), így az Önre, vagy más természetes személyre vonatkozó bármely információ; így például név, e-mail cím;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (lásd 1.1. pont).
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Alapítvány nevében és megbízásából személyes adatokat kezel; (konkrét megjelölésük az egyes adatkezelési céloknál történik)

2.4.

Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során felel az alábbi alapelvek betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.5.

Adatkezelői tevékenységünket a vonatkozó hatályos Európai Uniós, valamint nemzeti jogszabályok alapján, így elsősorban:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR, Rendelet),
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezései alapján végezzük.

3.     A webhelyen végzett egyes adatkezelések

3.1.  Az adatkezelő által szervezett képzésre történő regisztráció

3.1.1.     Érintettek köre

Minden felhasználó, aki az Alapítvány által szervezett képzésen részt kíván venni, és ilyen céllal a webhely https://mozaikhub.hu/esemeny/ aloldalán személyes adatai megadásával az ott kínált képzésre regisztrál.

A személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a webhelyen, a regisztrációhoz szükséges személyes adatok önkéntes megadását követően, a „Feliratkozás” gomb megnyomásával lehet megadni.

3.1.2.      Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Alapítvány által szervezett ingyenes képzések hatékony és eredményes megszervezéséhez, lebonyolításához szükséges adatok beszerzése.

3.1.3.     Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Személyes adatait az elektronikus felület megfelelő kitöltésével, az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően a „regisztrálok” gomb megnyomásával adja meg, ezzel előzetesen, önkéntesen, kifejezett hozzájárulását adva az adatkezeléshez.

Amennyiben személyes adatait nem adja meg, illetve ezek kezeléséhez nem járul hozzá, regisztrációját nem tudjuk rögzíteni és befogadni, így a meghirdetett képzésen nem tud részt venni.

3.1.4.     Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a hozzájárulás megadását követő 3. év utolsó napjáig kezeljük. Hozzájárulását bármikor, a benceto@jdc.org e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben hozzájárulását visszavonja, a képzésre vonatkozó regisztrációját töröljük, mellyel részvételi jogosultságát is elveszíti.

3.1.5.     Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

A személyes adatok regisztrációs céllal történő kezeléséhez az Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.1.6.     A személyes adatok címzettjei / kik ismerhetik meg a személyes adatokat

Az Alapítvány biztosítja, hogy az Érintetteknek a webhelyen gyűjtött személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személyek tudomására jutásától. Az ingyenes képzésekre történő regisztráció érdekében megadott személyes adatokhoz kizárólag az Alapítvány azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek a képzések szervezése, lebonyolítása, koordinálása munkaköri feladatát képezi, e körben is a feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékig. A személyes adatokat további címzettekkel, így harmadik országbeli címzettel vagy valamely nemzetközi szervezettel nem közöljük.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb szervek megkereshetik az Alapítványt az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

3.2.  Hírlevél szolgáltatás

3.2.1.     Érintettek köre

Minden felhasználó, aki a webhelyen hírlevél szolgáltatásunkra regisztrál.

A hozzájáruló nyilatkozatot a webhelyen, a regisztrációhoz szükséges személyes adatok önkéntes megadását követően, a „Feliratkozás” gomb megnyomásával lehet megadni.

3.2.2.      Az adatkezelés célja

Alapítványunk elektronikus hírlevélben direkt marketing anyagokat és aktuális tájékoztató információkat tartalmazó üzeneteket küld azok részére, akik ehhez előzetesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárultak.

3.2.3.     Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

3.2.4.     Az adatkezelés időtartama

Személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a hozzájárulás megadását követő 3. év utolsó napjáig kezeljük.

Hozzájárulását bármikor, a benceto@jdc.org e-mail címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben hozzájárulását visszavonja, hírlevél szolgáltatásra továbbiakban nem lesz jogosult, hírlevelet a továbbiakban nem tudunk Önnek küldeni.

3.2.5.     Az adatok kezelését végző adatfeldolgozók

A személyes adatok regisztrációs céllal történő kezeléséhez az Alapítvány adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.2.6.     A személyes adatok címzettjei / kik ismerhetik meg a személyes adatokat

Az Alapítvány biztosítja, hogy az Érintetteknek a webhelyen gyűjtött személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személyek tudomására jutásától. A hírlevél-szolgáltatásra történő regisztráció érdekében megadott személyes adatokhoz kizárólag az Alapítvány kommunikáció-és marketing jellegű feladatokat ellátó munkavállalói férhetnek hozzá, e körben is a feladataik ellátásához szükséges ideig és mértékig. A személyes adatokat további címzettekkel, így harmadik országbeli címzettel vagy valamely nemzetközi szervezettel nem közöljük.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb szervek megkereshetik az Alapítványt az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 4.     Sütik (cookies) kezelése

4.1.  Mi az a cookie (süti)?

A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Ezek többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználók egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a webhely használatát. A cookie-k önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat. Olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót további információkért, hogyan gyűjtjük az információt, amikor Ön az Alapítvány webhelyét használja.

4.2.  A cookie-k típusai

Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a webhelyet.

4.3.  Milyen cookie-kat használunk és miért?

 A webhelyen használt cookie-k:

 • Cookie neve: _ga
  Cookie elhelyezője: Google Analytics
  Cookie célja: a Google Analytics ezt a sütit a látogatói, munkamenet adatok kiszámításához és a webhely használatának nyomon követéséhez állítja be a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie névtelenül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez.
  Cookie lejárata: 1 év 1 hónap és 4 nap
 • Cookie neve:_gid
  Cookie elhelyezője: Google Analytics
  Cookie célja: A Google Analytics ezt a sütit azért állítja be, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, miközben egy elemzési jelentést is készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok között szerepel a látogatók száma, forrása és az általuk anonim módon meglátogatott oldalak.
  Cookie lejárata: 1 nap
 • Cookie neve: _gat_gtag_UA_*
  Cookie elhelyezője: Google Analytics
  Cookie célja: A Google Analytics ezt a sütit egy egyedi felhasználói azonosító tárolására állítja be.
  Cookie lejárata: 1 perc
 • Cookie neve: _GRECAPTCHA
  Cookie elhelyezője: Google
  Cookie célja: A Google Recaptcha szolgáltatása ezt a sütit a botok azonosítására állítja be, hogy megvédje a webhelyet a rosszindulatú spam-támadásoktól.

További információk: Google Analytics Cookiek használata honlapokon | Google Analytics Adatvédelmi áttekintés

4.4.  Az Ön hozzájárulása

A webhely böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat.

4.5.  Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Viszont nagyon fontos, hogy mivel a cookie-k célja a webhely használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek a webhely funkcióinak teljes körű használatára, illetve a webhely a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében talál.

4.6.  Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

A Google Analytics weboldalakon történő követésének elutasításához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

A legtöbb böngésző alapbeállításában szerepel a cookie-k automatikus elfogadása, de általában módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy elkerülje az automatikus elfogadást, vagy minden alkalommal tájékoztassa, amikor cookie-t küld Önnek, vagy megválaszthassa, hogy egyáltalán ne is kapjon cookie-kat. Amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat, kérem olvassa el a számítógépén használt böngészőhöz tájékoztatóját.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a választott utasítások megegyezzenek a böngészője típusával és verziójával.

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies

Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari (Mac)
https://support.apple.com/kb/PH17191

Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-gb/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

4.7.  További információk a cookie-król

A cookie-kal kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat:

5.     Adatbiztonsági intézkedések

5.1.  Adatbiztonság alapvető feltételeinek biztosítása

 Alapítványunk  maradéktalanul betartja az adatok biztonságát szolgáló adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, valamint hozzáférésre vonatkozó előírásokat, ennek megfelelően a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési intézkedésekkel gondoskodunk a megfelelő adatvédelemről.

Az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választjuk meg és úgy üzemeltetjük, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Ön, illetve más Érintettek számára:

 1. a hozzáférés (rendelkezésre állás),
 2. a hitelesség,
 3. az adatok változatlansága (integritása)
 4. a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

Az adatkezelés során biztosítjuk az informatikai rendszer:

 • zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembevételével),
 • védelme teljeskörűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem),
 • védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),
 • a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.

6.     Az adatok megismerésére jogosult személyek

 Biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait mindenkor megóvjuk illetéktelen személy tudomására jutásától.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság(ok) megkereshetnek bennünket az adatkezeléssel kapcsolatosan a személyes adatok átadása, továbbítása érdekében. Ilyen esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben adunk ki, amelyre jogszabály kötelez minket és a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

7.     Az Ön, mint Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintettek, így az Ön számára minden esetben lehetővé tesszük a Rendeletben biztosított jogoknak az ott meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.

 Kell-e igazolnia Önnek, mint Érintettnek a kérelme jogalapját?

Kérelmének jogalapját nem szükséges igazolnia, az adatvédelemhez kapcsolódó jogok az érintettek alapjogai közé tartoznak.

Kell-e Önnek, mint Érintettnek azonosítania önmagát?

Igen, az azonosíthatóság hiánya a kérelem megtagadásához vezethet. Az azonosítás történhet:

 • a kérelem személyes benyújtása (vagy az adat átvétele) során: személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány bemutatásával /az igazolvány nem kerül másolásra/;
 • a kérelem on-line benyújtása esetén a kérelem teljesítését előkészítjük, az adatot azonban csak az azonosítás elvégzése után adjuk át a kérelmezőnek.

(kérjük a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági okmány másolatát ne küldje meg, tekintettel arra, hogy az elektronikus levélben történő okmány küldés nem azonosítja az Érintettet/Önt, viszont szükségtelen adatkezelést eredményez)

Kell-e Önnek, mint Érintettnek hivatkoznia a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára?

Igen, a kérelem tárgyát képező adattal való kapcsolatára szükséges hivatkoznia. A pontos és egyértelmű kapcsolatra hivatkozás nélkül a kérelmének teljesítése megtagadható.

A kérelem benyújtásának helye és módja:

Ön, mint Érintett a kérelmét a jelen Tájékoztatóban megjelölt postai címünkre küldött levéllel, vagy a megadott e-mail címre küldött elektronikus (e-mail) üzenettel terjesztheti elő.

Ön, mint érintett, jogosult:

 

 •  előzetes tájékoztatásra, továbbá kérheti tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről és/vagy az adataihoz történő hozzáférést – mely esetben tájékoztatást kap arról, hogy Önre vonatkozóan adatkezelő kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó /jelen Tájékoztatóban rögzített/ főbb szabályai, s kérelmére akár rendelkezésére bocsátjuk a kezelt személyes adatainak másolatát;
  Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díj számítható fel, vagy megtagadható a kérelem alapján történő intézkedés.
  A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Alapítványunkat, mint Adatkezelőt terheli.
 • adatainak helyesbítését, azaz az Önre vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, kijavítását, hiányos adatai kiegészítését;
 • adatai törlését, azaz az adat felismerhetetlenné tételét oly módon, hogy annak helyreállítása többé ne legyen lehetséges;

A törlés iránti kérelem akkor teljesíthető, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeljük;
  • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az üzletszerzési céllal kezelt adatai vonatkozásában tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • a személyes adatait jogellenesen kezeljük;
  • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
  • Az adatok törlése nem teljesíthető, ha az adatkezelés jogi igényünk előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 • adatai kezelésének korlátozását, melynek alapján kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  •  ha mint Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatai pontosságát;
  • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön, mint az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • ha már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön, mint Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Korlátozás elrendelése esetén, a vonatkozó előírások szerint előzetesen tájékoztatjuk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

Erre irányuló igényétől függetlenül is sor kerülhet az adatkezelés korlátozására, különösen – de nem kizárólagosan – az alábbi esetekben:

  • ha a felügyeleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) elrendeli,
  • ha Alapítványunkat az arra jogosult hatóság, bíróság kötelezi a korlátozásra,
  • saját döntésünk alapján, ha megítélésünk szerint az adatok törlése sértené az Ön, mint Érintett, vagy harmadik fél jogos érdekeit (így különösen, ha az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges /pl. vizsgálat vagy eljárás lezárásáig/)
 • adatvédelmi incidens esetén – amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár jogaira és szabadságaira nézve –  tájékoztatást adunk az adatvédelmi incidens:
  •  körülményeiről,
  • hatásairól és
  • az elhárítására megtett intézkedésekről.
 • ha adattovábbítás történik a jogszabályokban meghatározott kivételek esetén kívül, kérelmére tájékoztatást adunk annak jogalapjáról és címzettjé(i)ről.

7.1.  A hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, mely visszavonás azonban nem érinti az ennek időpontját megelőző, hozzájáruláson alapult adatkezelés jogszerűségét.

8.     Adatkezeléssel összefüggő jogok gyakorlására vonatkozó eljárási rend

Alapítványunk, mint Adatkezelő lekésőbb az Ön kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül ad tájékoztatást a GDPR 15 – 22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható.

 A határidő meghosszabbításáról az eljárásra nyitva álló határidőn belül értesítjük, a meghosszabbítás okának megjelölésével.

9.     JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

PANASZ ELŐTERJESZTÉSE

javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a közvetlenül hozzánk előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

Fenti célból rendelkezésre álló telefonszámunk, e-mail és postacímünk, valamint adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége jelen Tájékoztató Bevezető részében olvasható.

HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Ön belátása szerint adatvédelmi bejelentést tehet és hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy megsértettük a személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

Az illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
címe:                     Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055,
postacím:             1363 Budapest, Pf.: 9.
telefonszáma:     +36 (1) 391-1400,
elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlapjának címe:                         http://naih.hu

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

Amennyiben Ön, mint Érintett nem ért egyet a kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésünkkel, vagy a ránk vonatkozó kötelező válaszadási határidőt elmulasztjuk, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A pert az Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy      tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy postai címünkre küldött levélben.

JDC Magyarország Alapítvány

Adatkezelő